4. Olağan Mali Genel Kurul

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Federasyonumuzun Olağan Genel Kurulu 31 Ekim 2016 Pazartesi günü, çoğunluk sağlanamaz ise 01 Kasım 2016 Salı günü Saat 10.30’da Ankara’da (Seral Manhattan Hotel) yapılacaktır.

4.OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI ve GÜNDEM

Yönetim Kurulumuzun 04.08.2016 tarih ve 29 sayılı kararı doğrultusunda; Türkiye Badminton Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu 31 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 10:30’da Ankara Manhattan Hotel (Kazım Karabekir Caddesi No:74 İskitler-Ankara) adresinde yapılacaktır, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki toplantı 01 Kasım 2016 Salı günü yine aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

4.Olağan Genel Kurul duyuruları www.sgm.gsb.gov.tr ve www.badminton.org.tr adreslerinden yayınlanacaktır.

Genel Kurul Delegelerine duyurulur

Türkiye Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1-Genel Kurul için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti,

2-Toplantının açılışı,

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

4-Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,

5-Gündem maddelerinin okunması ve oylanması,

6-Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

7-Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,

8-Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,

9-2017 ve 2018 faaliyetlerinin ve tahmini bütçelerinin görüşülmesi ,karara bağlanması,

10-Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Uluslararası Federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

13-Federasyon Faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

14-Ana statünün 12/1/ö bendi kapsamında federasyon başkanı, yönetim kurulu tarafından olağanüstü harcamalar ve borçlanmalar için yetkilendirilebilir iken, bunun limitlerini genel kurulun belirleyeceği hüküm altına alınmıştır.Buna göre, ana statü uyarınca en yüksek karar organı olan genel kuruldan, bankadan kredi kullanımı ve bunun için genel kredi sözleşmesi imzalanması (Genel Kurul Sözleşmesi tutarı ve imzalayacak kişiler ile birlikte), bankadan teminat mektubu talep edilmesine dair yönetim kuruluna yetki verilmesine,

15-Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre, Türkiye Badminton Federasyonunun 09.09.2016 tarih ve 4/13 karar nolu Disiplin Talimatının iptal edilerek, yeni Federasyon Disiplin Talimatının hazırlanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

16-Badminton Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi ve Desteklenmesine dair Hukuk Müşavirliğinden gelen 06.05.2016 tarih ve 35118 sayılı taslağın onaylanmasına,

17-Başkan Adaylarının konuşmaları,

18-Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,

19-Dilek ve Temenniler, Kapanış.

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

BAŞKAN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Yönetim Kurulumuzun 04.08.2016 tarih ve 29 sayılı kararı doğrultusunda; Türkiye Badminton Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu 31 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 10:30’da Ankara Manhattan Hotel (Kazım Karabekir Caddesi No:74 İskitler-Ankara) adresinde yapılacaktır, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki toplantı 01 Kasım 2016 Salı günü yine aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Federasyon Başkanlığı’na aday olacaklarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

Federasyon Başkanı adayları gerekli belgeleri, adaylık başvuru ücretine ait dekontu

(Federasyonun Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesinin TR55 0006 2000 7110 0006 2994 30 nolu iban numarasına 2.000,00.TL yatıracaklardır.) ve adaylık başvuru dilekçesini istenilen belgelerle birlikte en geç Genel Kurul tarihinden on gün önce mesai bitimine kadar Badminton Federasyonuna teslim edeceklerdir.

(1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;

a)T.C. vatandaşı olmak,

b)En az Lise mezunu olmak,

c)Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak,

ç)Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza ve kuralları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplamda altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

d)Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan ihaleye fesat karıştırma, edinin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı, halksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmama.

(2) Başkan Adaylarından Başvuru Sırasında Aşağıdaki Belgeler İstenir;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,

c)Tahkim Kurulu. Genel Müdürlük ceza kuraları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı,

ç)Adli sicil kaydı beyanı,

d)Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu almadığına dair belge,

e)Adaylık başvuru ücret makbuzu (2.000,00.TL),

f)Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Genel Kurul Delege Listeleri ve benzeri konularda itiraz edecek kişiler her itiraz konusu için ayrı ayrı ücret ödemek suretiyle ayrı ayrı dekontları aslı ve dilekçeleriyle birlikte Federasyona itiraz edeceklerdir. İtiraz ücreti 500,00 olup Federasyonumuzun Garanti Bankası TR55 0006 2000 7110 0006 2994 30 nolu iban numarasına yatıracaklardır. İtirazları haklı bulunanlara ücreti iade edilecektir.

Sponsorumuz

Doping İle Mücadele