TBF Badminton Milli Takımlar Görev ve Sorumlulukları Yönergesi

(TAAHHÜTNAME İÇİN TIKLAYINIZ)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

AMAÇ

Madde 1- Bu yönergenin amacı, milli takım kamplarının, milli takım seyahatlerinin düzen ve disiplinini sağlamak, kamp organizasyonlarında ve milli takım seyahatlerinde görevli unsurların görev ve yetkilerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönerge; milli takım kamplarına ve milli takım seyahatlerine katılacak sporcuları, antrenörleri, kafile başkanlarını, kamp müdürü ve milli takım kamplarında görev yapacak diğer personel ve benzeri spor elemanlarının milli takım kampı ve yarışmaları öncesi, sırası ve sonrasında yükümlü oldukları görev ve ödevlerle ilgili hususları kapsar.

DAYANAK

Madde 3- Bu Yönerge Sayı : 29136 (Mükerrer) Sayılı tarihli Resmî gazetede yayımlanan Türkiye Badminton Federasyonu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statünün verdiği yetkiye dayanarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 4- Bu yönergede geçen;

 

Federasyon

Türkiye Badminton Federasyonunu (TBF),

 

Kafile Başkanı/İdareci

Milli Takımların yurt dışı seyahatlerinde Federasyonu temsilen kafileye

 

 

liderlik eden, her türlü sevk, idare ve temsilden sorumlu kişiyi,

 

Teknik Kurul

Milli Badminton gelişiminden ve seviyesinden sorumlu Kurulu,

 

Antrenör

Milli Takım teknik yetkilisi ve sorumlusu olarak Federasyon tarafından

 

Yardımcı Antrenör

atanan Milli Takım Antrenörü,

 

Milli Takım kamp, müsabaka ve diğer faaliyetleri sırasında yardımcı olması

 

 

 

 

maksadıyla Antrenörün talimatı doğrultusunda iş görecek istatistik ve/veya

 

 

kondisyon ve/veya teknik-taktik uzmanı antrenörü,

 

Sporcu

Federasyonda, İl Müdürlüklerinde veya okullarda tescilli, kulüplerde ve/veya

 

 

okullarda lisanslı TBF sporcuları,

 

Doktor

Milli Takım kamp ve/veya müsabaka sürecinde kamp ve/veya müsabaka

 

 

kadrosuna dahil olan bütün unsurların sağlık durumlarıyla ilgilenen tıp

 

 

doktorunu,

 

Milli Sporcu

Milli Takım Kampına, milli müsabakalara hazırlanmak ve/veya milli

 

 

müsabakada görev almak üzere çağırılmış sporcuları,

 

Kamp

Milli Takımların sporcu sağlık taramalarının, performans ölçümlerinin

 

 

yapıldığı, antrenman yapmak, turnuva, şampiyona ve müsabakalara

 

 

hazırlanmak ve/veya iştirak etmek için toplandıkları, ilgili Milli Takımın

 

 

bütün unsurlarının birlikte konakladığı ortam ve süreci,

 

Kamp Sorumlusu

Milli Takım kampı öncesi, sırası ve sonrasında Federasyonla sürekli irtibat

 

 

hâlinde, Federasyonun yönerge ve talimatlarının eksiksiz uygulanmasının

 

 

sağlanması maksadıyla Federasyon tarafından atanan üst görevli kişiyi,

 

Kamp Müdürü

Milli Takım kampı sırasında Federasyonun talimatları doğrultusunda

 

 

antrenman salonunun düzenlenmesi, antrenman malzemesinin temini ve

 

 

düzenlenmesi, teknik ekip veya sporcu ihtiyaçlarının karşılanması, kamp

 

 

süresince aksaklıkların giderilmesi, kamp talimatlarının eksiksiz

 

 

uygulanmasının sağlanması maksadıyla Federasyon tarafından atanan idarî

 

 

personeli,

 

Teknik Ekip

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından atanan Antrenör ve

 

 

Yardımcı Antrenörleri

 

Sağlık Ekibi

Federasyon tarafından Milli Takımın kamp ve/veya müsabaka öncesi, sırası

 

 

ve sonrasında sporcuların her türlü sağlık problemiyle ilgilenmek amacıyla

 

 

görevlendirilen doktor, psikolog, beslenme uzmanı ve benzeri sağlık

 

 

görevlilerinin tümünü

 

 

ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yükümlülükler, Unsurlar

Yükümlülükler

Madde 5Federasyonun maaşlı, ücretli memur ve hizmetlileri, harcırahlı veya harcırahsız fahrî görevlileri ve/veya gönüllüleri, maaşlı veya maaşsız antrenörler ile milli takım kampına davet edilen bütün sporcular milli takım kampları ve yarışmaları öncesi, sırası ve sonrasında bu yönergenin yüklediği görevleri eksiksiz ve gecikmesiz yerine getirmekle yükümlüdür.

Unsurlar

Madde 6Federasyon; milli takımlar ve milli takım kampları ile ilgili işlerini aşağıdaki unsurları aracılığı ile yürütür:

1.Kafile Başkanı,

2.Teknik ve Eğitim Kurulu,

3.Teknik Ekip,

4.Antrenör,

5.Yardımcı Antrenörler,

6.Kamp Sorumlusu

7.Kamp Müdürü,

8.Sağlık Ekibi,

9.Doktor,

10.Sporcu

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Unsurların Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teknik Kurul Üyeleri

Madde 7- Teknik Kurul Üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

1.Milli takım kamplarını denetlemek,

2.Milli Takımlardan sorumlu antrenörlerin düzenli çalışmasını sağlamak,

        3.Milli Takım Antrenörleri ile sürekli irtibat hâlinde bulunmak; kamp ve seyahat öncesi, sırası ve sonrasında Milli takım antrenörünün teknik taleplerinin yerine getirilmesini temin etmek,

        4.Milli takım kampları ve turnuvaları sonrasında milli takım antrenörleri ve görevlilerinden görüşlerinin yer verildiği bir rapor istemek, tasnif etmek ve gerektiğinde Federasyon Yönetimine sunmak.

Milli Takım Antrenörleri

Madde 8- Milli Takım Antrenörünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

       1.Milli takım antrenörleri, görev yaptığı süre içinde yurt içi ve yurt dışı müsabakalarında Kafile Başkanı, İdareci,Teknik ve Eğitim Kurulu üyeleri, Kamp yöneticisi, antrenör, sporcu ve ilgili diğer kişilerle iyi ilişkiler içerisinde olmak durumundadır. Milli takım antrenörleri, çalışmalar sırasında, ekip çalışması anlayışıyla, ekibinde bulunan diğer elemanlarla iyi bir işbirliği içerisinde, kendilerinden en yüksek verimi alabilecek şekilde çalışmalarını yaparlar.

       2.Milli takım antrenörleri, organizasyon sırasında kullanılacak malzemeler, saha tahsisi ve otel konusunda kafile başkanı ve teknik koordinatörden uygun süre öncesinde talepte bulunur.

       3.Kamp sorumlusu ve kamp müdürü ile birlikte, çalışmaların verimli geçmesi konusunda gerekli her türlü önlemleri alır.

        4.Badminton bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sahada yaptıkları uygulama çalışmaları ile teorik çalışmaları birleştirmelidir. Yeni gelişmeler konusundaki bilgilerini Teknik ve Eğitim Kurulu aracılığıyla antrenörlere sunmalıdır.

       5.Milli takım antrenörleri, organizasyonun tüm safhaları boyunca sportmence davranmaları ile iyi bir yurttaş olmanın yanında davranışlarıyla da örnek olur. Bu nedenle Milli takım antrenörleri, sporculara kötü örnek olacak davranış içerisine giremezler.

       6.Antrenmanlarda ve müsabakalarda, federasyon tarafından sağlanan ve organizasyon için gerekli olan diğer malzemelerin kullanılması ve devamlılığından sorumludur. Antrenörler faaliyet öncesinde sporcu sayısına uygun malzemeyi federasyondan talep eder. Bunları imza karşılığı sporculara teslim eder, artan ve faaliyet sonunda geriye toplanan malzemeleri de faaliyet sonunda tutanakla federasyona iletirler.Milli takıma ait tüm malzemelerin istenilen sürelerde kullanılması konusunda antrenörler gerekli çalışmaları yapmak durumundadır.

       7.Milli takım antrenörleri, organizasyon sonunda, faaliyet raporunu federasyon başkanlığına ulaştırırlar. Söz konusu raporun içeriğinde: Faaliyetin hedefleri, faaliyete katılanların listesi, faaliyete davet edilip katılamayanlar var ise bunların isimleri ve belgeli mazeretleri, faaliyet sırasında özetle yapılan çalışmalar (antrenman programları dâhil), hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, sorunlar, çözüm yolları ve önerileri mutlaka olmalıdır. Rapor ilgili formata uygun şekilde hazırlanmalıdır.

8.Mümkünse müsabakalarda sporcunun istatistiki bilgilerini tutup federasyona rapor etmek ve kameraya

çekip eğitimlerde kullanmak üzere federasyona teslim etmek.

        9.Milli takım antrenörleri, yapılan faaliyetlerin sonunda sporcuların antrenörleri ile iletişim kurarak, sporcuların performansları ve gelecekteki beklentileri konusunda kendilerini bilgilendirmek ve sporcunun geliştirilmesinde uygulanacak program konusunda antrenörlere yardımcı olmalıdır.Milli takıma seçilmiş bulunan sporculardan istenilen testler ve sonuçların yorumlamalarına katkı sağlarlar.

10.Federasyon tarafından verilen antrenör eğitim kursları ve seminerlerinde görev yaparlar.

        11.Milli takım antrenörleri, uluslararası faaliyetlerde yarışmayı takip edecek düzeyde ilgili branşa dair terminolojiyi bilmeli, rakip takım yöneticileri ve organizasyon yetkilileri ve görevlilerle asgari düzeyde iletişim kuracak yabancı dil bilgisine sahip olmalıdır.

        12.Antrenörler; müsabaka, seyahat, kamp esnasında alkol, uyuşturucu ve her türlü yasaklı maddeyi kullanamaz. Ayrıca sporcuların, diğer antrenör, idareci ve görevlilerin bulunduğu ortamlarda sigara içemezler.

        13.Yurt dışı kafilelerinde Federasyon kafile de kime yetki verdi ise o kişi Baş antrenör olarak görev yapacak olup, diğer Antrenörler, Baş Antrenör yardımcıları ve Yaş Grubu sorumlu antrenörleri olarak görev yaparlar. Görevli antrenörler Federasyonun, Federasyon Başkanının talimatlarını uygularlar, Uygulamayan antrenörlerin  maç esnasında veya daha sonra görevine son verilir.

        14.Müsabakalarda görevli antrenörler, sporcular tarafından aksi talep edilmediği takdirde bütün sporcuların arkasına otururlar. Müsabakada görevli antrenör sayısı sporcu  sayısından az olduğu takdirde görevli antrenör maçın önem sırasına göre sporcuların arkasına oturur. Maçı olmayan sporcular, sporcu arkadaşlarının arkasında maça çıkabilirler.

15.Milli Takım Antrenörleri Spor Genel Müdürlüğünün belirlediği (Alevli model) formalar ve Federasyonun belirleyeceği Milli Takım formaları ile Uluslararası müsabakalara çıkarlar, ayrıca kişilerin kendi satın aldığı, bastırdığı, ürettirdiği farklı renk ve modellerdeki Milli takım formaları kullanmazlar.

        16.Milli Takım Antrenörleri müsabaka yolunda, müsabaka esnasında ve müsabaka dönüşü yollarda Federasyonun vereceği  Milli takım kıyafetleri ile yolculuk yaparlar.

        17.Milli Takım görevi ile yurt dışına giden sporcu, antrenör ve idareciler free shoplardan veya yurt dışından kesinlikle alkollü içki satın alamazlar.

        18.Milli Takım Antrenörü olan görev verilen Antrenörler, görevlerini en iyi şekilde yapmak için çaba gösterirler, görev esnasında (Milli Takım kampları,Yurt içi ve Yurt dışı görevleri, Federasyon’dan seans ücreti aldıkları sürece) verilen görev ile ilgili, görev aldığı faaliyet ile ilgili, Federasyon ile ilgili sosyal medyada, gruplarda vb. ortamlarda olumsuz değerlendirmeler yapmazlar ve görevde olan Milli Sporcu ve antrenörlerin motivasyonunu, konsantrasyonunu düşüremezler.

19.TBF Badminton Milli Takımlar Görev ve Sorumlulukları Yönergesine uymayan, aykırı hareket eden  sporcu, antrenör ve diğer görevlilere ilgili yaptırımlar uygulanır.

Kamp Sorumlusu

Madde 9- Kamp Sorumlusu görev ve sorumlulukları şunlardır;

        1.Kampta meydana gelebilecek her türlü idarî sorunu öngören bir plan hazırlayarak tedbirlerini almak, doğabilecek ihtiyaçların giderilmesi için kamp yapılacak tesislerin ve kampların yapıldığı illerin İl Müdürlükleri yetkilileriyle sürekli irtibat hâlinde olarak gerekli koordinasyonu sağlamak,

        2.Kamp disiplinine, Kamp talimatına uymayan, huzur bozucu sözler sarf eden, gerginlik yaratıcı davranışlar sergileyen, görevlerini tam anlamıyla ya da hiç yerine getirmeyen antrenör, sporcu ve diğer görevlileri ikaz ederek göreve davet etmek; problemin ortadan kaldırılmaması hâlinde derhâl Federasyona bildirmek ve kamp sonunda durumu yazılı olarak rapor etmek,

        3.Kamp sorumlusu; kamp esnasında alkol, uyuşturucu ve her türlü yasaklı maddeyi kullanamaz. Ayrıca sporcuların bulunduğu ortamlarda sigara içemez.

        4.Milli Takım Sporcularının konaklama, oda düzeni, otobüs oturma düzeni, Yaş grupları ve Milli Takım antrenörleri, idarecilerinin de görüşü alınarak federasyon tarafından yapılır.

Kamp Müdürü

Madde 10- Kamp Müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır;

        1.İlgili Federasyon yetkilisinin vermiş olduğu faaliyet programını alarak kamp süresince uygulanacak antrenman programına ve mümkünse Antrenörün talebine uygun özelliklerdeki spor tesislerinin Federasyon kanalıyla gerekli yazışmaların yapılarak Milli Takıma tahsis edilmesini sağlamak,

        2.Kamp hizmetlerinin düzgün bir biçimde verilmesi için kamp yapılacak tesislerin yetkilileriyle önceden irtibat ve mutabakat sağlamak,

        3.Kamp disiplinine uymayan, huzur bozucu sözler sarf eden, gerginlik yaratıcı davranışlar sergileyen, görevlerini tam anlamıyla ya da hiç yerine getirmeyen antrenör, sporcu ve diğer görevlileri; varsa kamp sorumlusuna bildirmek, yoksa problemin ortadan kaldırılmaması hâlinde derhâl Federasyona bildirmek ve kamp sonunda durumu yazılı olarak rapor etmek,

        4.Kamp süresince Milli Takımın her türlü ulaşım ve konaklama işlemini denetim altında tutmak; herhangi bir aksaklığa karşı tedbir almış olmak,

         5.Kampta ve müsabakada giyilecek kıyafetlerin ve kullanılacak malzemenin kampın ilk gününe eksiksiz olarak yetişmesini sağlamak için varsa kamp sorumlusuyla birlikte hareket etmek,

         6.Teknik ekibin, sporcuların ve diğer görevlilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek, kamp merkezinde çözümlenemeyen sağlık problemleri için en yakın sağlık kuruluşuna ulaşımı temin etmek,

         7.Kampa katılan bütün görevlilerin; özellikle sporcuların Milli Takım diyetine uygun beslenmelerini sağlamak, beslenme düzenindeki aksaklıkları hızla gidermek,

         8.Kamp Müdürü; kamp esnasında alkol, uyuşturucu ve her türlü yasaklı maddeyi kullanamaz. Ayrıca sporcuların bulunduğu ortamlarda sigara içemez.

Milli Takım Doktoru

Madde 11- Milli Takım Doktorunun görev ve sorumlulukları;

1.Kampa katılan sporcuların kamp başlangıcında genel sağlık taramasının yapılmasını sağlamak,

        2.Sporcu sağlık formu düzenleyerek sporcuların kamp sırasında ve iki kamp arasında geçen sürede sağlık ve gelişim durumlarıyla ilgili arşiv oluşturmak,

        3.Sporcuların antrenman ve/veya müsabakaya katılacak durumda olup olmadıklarına dair Teknik Ekibe bilgi vermek,

        4.Sporcuların sağlığı için gereken ilaç, bandaj, sportif destek malzemesi ile ilgili olarak Teknik Ekibe ve Milli Takım Antrenörlerine bilgi vermek,

        5.Sporcuların izinsiz ilaç kullanımlarını engellemek için gerekli tedbirleri almak; doping ve genel sağlık konularıyla ilgili olarak sürekli bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

6.Doping numune alımı için gerekli organizasyonu yapmak ya da yapılan bir organizasyona yardımcı olmak,

7.Sporcuların doping maddesi içerebilecek hazır yiyecek ve/veya içecekler tüketmelerine engel olmak,

        8.WADA tarafından yayınlanan doping listesinde yer alan maddelerin ve bu maddeleri ihtiva eden farklı ticarî markaların güncellenmiş listesini elde etmek ve kamp yetkilileri başta olmak üzere bütün sporcuların bu markalardan haberdar olmalarını ve bu ürünleri kullanmamalarını sağlamak,

        9.Kamp ve antrenman merkezine en yakın sağlık merkezi ile sürekli irtibat hâlinde olarak muhtemel sorunlarda gerekebilecek acil müdahaleler için hazırlıklı olmak,

        10.Tedavisi otelde yapılamayacak durumdaki sporcuya, yurt içinde veya yurt dışında hastaneye gidip hastaneden çıkıncaya kadar yakın nezaret etmek; durum hakkında ayrıntılı bilgi alarak bunu Milli Takım Antrenörleri ve Kamp Müdürüne sözlü, Kafile Başkanına ve ayrıca Federasyona yazılı olarak rapor etmek,

 

Milli Takım Sporcusu

Madde 12- Milli Takım Sporcularının görev ve sorumlulukları şunlardır;

        1.Milli temsilin sadece milli müsabaka ile sınırlı olmadığını bilmek ve bu bilinçle kamp periyodunun ve milli takım seyahatlerinin her aşamasında milli temsile yakışır tutum ve davranışlar sergilemek,

        2.İzin gün ve/veya saatleri dışında kampta kalmak; özel veya resmî işlerini izin süresi içinde, kamp veya müsabaka konsantrasyonunu bozmayacak şekilde takip etmek,

        3.Arkadaşlarıyla iyi geçinmek; özel meselelerini kamp ve milli takım seyahatleri sürecinin dışında tutmak, Milli Takım çatısı altında arkadaşına, takıma veya antrenörlerine sürekli pozitif tavırlar sergilemek, olumlu mesajlar vermek, müsabakalarda takım ruhunu yansıtmak,

        4.Kamp yeri ve koşulları ile ilgili, kamp içinde veya dışında negatif yorum yapmamak, eleştiride bulunmamak; Federasyon yetkilileri tarafından fikri sorulmadıkça kamp koşulları, konaklama standartları, Milli Takımın durumu, Teknik Ekibin veya Sağlık Ekibinin yaklaşımlarıyla ilgili bir değerlendirme dile getirmemek,

        5.Ne amaçla ve ne koşullar altında olursa olsun, kamptaki veya seyahatteki en yetkili kişinin izni olmaksızın oda servisinden yararlanmamak; odasına su haricinde içecek ve herhangi bir yiyecek sokmamak, Otellerde veya kamp merkezlerinde kahvaltı esnasında yemeğini yedikten sonra otelden kahvaltılık alıp odasına götürmemek,

       6.Odalara; yakınlık derecesi ne olursa olsun hiçbir surette misafir kabul etmemek; kamp merkezinin veya seyahatlerde konaklanan yerlerin lobisine gelecek ziyaretçilerle görüşmek için en yetkili kişinin iznini almış olmak,

       7.Sporcuların davranışları, genel ahlaki kurallara grubun genel kurallarına ve milli takım antrenörleri tarafından konulan tüm kurallara uygun olmalıdır.

8.Sporcular yasalar ve yönetmeliklerde suç sayılabilecek hiçbir harekette bulunamazlar.

        9.Sporcular, Federasyon temsilcisi ile antrenörler tarafından belirlenen kamp ve seyahat programına (kalkış, antrenman ve yatış saatleri, hareket saatleri, buluşma noktaları vb. ) harfiyen uymak zorundadırlar.

10.Tüm antrenmanlara, müsabakalara ve toplantılara zamanında katılmalıdırlar.

        11.Herhangi bir sakatlık ve hastalık durumunu en kısa süre içerisinde yetkililere veya milli takım antrenörüne bildirmelidirler.

        12.Sporcular yasaklanmış ilaçlardan ve alkolden uzak durmalıdır. Ayrıca herhangi bir yasaklı ilacı veya alkollü içeceği bulundurmamalı ve tüketmemelidirler.

        13.Diğer sporcuların hazırlığını veya müsabakalara olan hazırlığını bozacağı, rahatsız edeceği düşünülen herhangi bir faaliyetten ya da davranıştan kaçınmalıdır.

        14.Diğer sporcuların sportif becerilerini ve performanslarını doğrudan ya da dolaylı olarak riske sokacak bilerek ya da dikkatsizce yapılan ya da takım üyelerine benzer etki yapacak her türlü faaliyetlere katılmaktan kaçınmalıdırlar.

        15.Kadın sporcular makyaj, takı, piercing  vb. konusunda aşırıya kaçmamaya gereken özeni göstermelidir. Bu konuda idareci ve antrenörlerin koyduğu kurallara uymalıdır.

        16.Federasyon ve federasyon çalışanına veya görevlilerine karşı direk ya da dolaylı yoldan eleştiriye sebep olacak davranışlar içerisinde bulunmamalıdırlar.

        17.Müsabaka ya da antrenman organizasyonu için sağlanan bir konaklama yerinde oluşan herhangi bir fiziksel zarar odada kalan kayıtlı kişi ya da sporcu tarafından ödenmek zorundadır.

        18.Milli takım sporcuları konaklama yaptığı tesis ya da otelde konaklamakta olan diğer misafirlerle uygun ve seviyeli bir davranış içinde bulunmak zorundadır. Sporcular zorunlu hallerde doğrudan müdahale yerine yetkililere ya da milli takım antrenörüne durumu iletmek zorundadır.

        19.Sporcular kamp, müsabaka ve seyahat sırasında, antrenörden izin almaksızın bulundukları yerden ayrılamaz ve herhangi bir kişisel program yapamazlar.

        20.Sporcular Federasyon yetkililerinin bilgisi olmadan faaliyetle ilgili herhangi bir açıklama (basın açıklaması, sosyal medya mesajı vb) yapamazlar.

        21.Sporcular milli takım antrenörlerinin programları çerçevesinde her türlü testte hazır bulunmalı ve tam performans göstermelidirler.

        22.Yetkililerin izin vermiş olduğu bilimsel çalışmalara (ölçüm, anket, mülakat vb.) tam destek vermelidirler.

        23.Federasyonun anlaşmış olduğu Sponsorlarla yapılmış olan anlaşmalara uygun olarak sporculara düşen görevler eksiksiz yerine getirilmelidir.

24.Milli Takım sporcuları, Federasyonun izin vermediği hiçbir müsabakaya katılmazlar.

        25.Milli takım sporcularının Federasyon imkânlarıyla yarıştıkları ödüllü turnuvalarda elde ettikleri her türlü ödülü, Federasyon gerekli gördüğü takdirde Sporcunun aldığı ödülü Federasyonun gelirler hesabına yatırmasını isteyebilir. Bu gelirin tasarrufu Federasyon yönetimine aittir. Bu konuda ki karar sporcuya yazılı olarak tebliğ edilir.

        26.Sporcular, Federasyonca her zaman için istenecek belge ve dokümanlar içerisinde yer alan pasaport ile ilgili süreleri, vizeleri takip etmek ve vizelerini zamanında yaptırmak, resim ve diğer dokümanları hazır bulundurmak, kişisel bilgilerde meydana gelen değişiklikleri zamanında bildirmek zorundadır (soyadı değişikliği vb). Aksi hallerde doğacak her türlü maddi zarar sporcular tarafından karşılanacaktır.

        27.Federasyon tarafından istenilmesi halinde TV programları ile eğitim programları çekimlerine katılmalıdırlar. Federasyon izni dışında Sporcu demeç veremez, TV , Radyo proğramı, reklam filmine çıkamaz,

        28.Milli takımın bir parçası olarak seyahat ederken ya da katılımda bulunurken gerekli olduğu belirtilen yerlerde ve durumlarda Federasyon tarafından belirlenen milli takım üniformasını,formasını ve diğer resmi giysileri giymelidirler.

        29.Milli takım kamp, seyahat ve müsabakaları sırasında, sporcuların, anne, baba, kardeş, arkadaş vb. kimselerin sporcunun ve diğer takım arkadaşları ile antrenörlerin konsantrasyonlarını bozmamalarına dikkat etmeleri gereklidir. Bu tür görüşme ve ziyaretler için, antrenörden mutlaka izin alınması gereklidir.

        30.Sporcular; ödül törenlerinde, açılış ve kapanış seremonilerinde, gurur, onur, saygınlık ve Türk bayrağına ve ulusal marşına saygıyı ifade edecek şekilde davranmak zorundadır. Bu beklenti, sadece tavrı değil aynı zamanda giysiyi de kapsar. Bu beklentinin özünü korumada, sporcuların müsabaka ya da ilgili bir etkinlik sırasında Türkiye dışındaki diğer ülkelerin bayraklarını taşımasına, giymesine veya göstermesine izin verilmez. Ayrıca, diğer ülkelerin ulusal marşları çalarken sporcuların uygun bir şekilde davranması gereklidir.

        31.Sporcular; müsabaka, seyahat, kamp esnasında alkol, uyuşturucu, sigara ve her türlü yasaklı maddeyi kullanamaz.

        32.Milli Takım Sporcuları Spor Genel Müdürlüğünün belirlediği (Alevli model) formalar ve Federasyonun belirleyeceği Milli Takım formaları ile Uluslararası müsabakalara çıkarlar, ayrıca kişilerin kendi satın aldığı, bastırdığı, ürettirdiği farklı renk ve modellerdeki Milli takım formaları kullanmazlar.

        33.Milli Takım Sporcuları müsabaka yolunda, müsabaka esnasında ve müsabaka dönüşü yollarda Federasyonun vereceği  Milli takım kıyafetleri ile yolculuk yaparlar.

        34.Milli Takım Sporcuları müsabakalarda, müsabakadan önce, müsabaka esnasında, müsabakadan sonra spor salonunda kesinlikle cep telefonu, ıpod vb. iletişim ve sosyal medya araçları kullanmazlar ve sadece kendi müsabakalarına konsantre olurlar, hazırlık yaparlar ve  Milli Takım Arkadaşlarını desteklerler.

        35.Milli Takım Sporcularının konaklama, oda düzeni, otobüs oturma düzeni, Yaş grupları ve Milli Takım

        antrenörleri, idarecilerinin de görüşü alınarak federasyon tarafından yapılır.

        36.Milli Takım görevi ile yurt dışına giden sporcu, antrenör ve idareciler free shoplardan veya yurt dışından

        kesinlikle alkollü içki satın alamazlar.

37.Milli Takım Sporcuları Federasyonun görevlendirmesi ile gittiği müsabakalarda görev esnasında ilgili Faaliyetle ilgili, Federasyon ile ilgili  Milli Antrenörlerinin, Milli Takım Sporcularının, kafilenin motivasyonunu, moralini düşürücü konuşmalar, yazışmalar yapamazlar, görev esnasında kafile başkanı,idareci ve antrenörlerin

Talimatlarına uygun hareket ederler.

        38.TBF Badminton Milli Takımlar Görev ve Sorumlulukları Yönergesine uymayan, aykırı hareket eden  sporcu,

        antrenör ve diğer görevlilere ilgili yaptırımlar uygulanır.

Uygulanacak yaptırımlar

Madde 13Yukarıda belirtilen kurallara uymayan sporculara uygulanacak yaptırımlar şunlardır;

Sporcu tarafından bu kuralların ihlali durumunda, Federasyon yetkilisi veya yetkiliden alacağı izinle milli takım antrenörü aşağıdaki yaptırımlardan herhangi birini tayin eder:

1.Milli takım programlarına katılımı tam ya da kısmi olarak kısıtlama.

2.Seyahat ve ilgili tüm diğer masrafları karşılamak kaydıyla, kamptan ve/veya müsabakadan çıkarılma.

3.Federasyon tarafından verilen ödüllerin, seans ücretlerinin vb. ödemelerin kesilmesi.

4.Federasyonun Disiplin Talimatı hükümlerine uygun olarak herhangi bir yaptırım uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Taahhütname

Madde 14(1) Milli takımlarda görev üstlenen bütün antrenör ve sporcuların Ek 1’de yer alan taahhütnameyi

Federasyona vermesi zorunludur.

Yönergede bulunmayan hükümler

Madde 15(1) Bu Yönergede hükme bağlanmamış hususlar hakkında Türkiye Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu karar vermeye yetkilidir.

Yürürlük

Madde 16 – (1) Bu Yönerge Federasyonun web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17– (1) Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Badminton Federasyonu yürütür.