Talimatlar

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU

KILIK VE KIYAFET TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek her türlü Uluslararası Müsabakalarda Milli Takım faaliyetlerinde görevlendirilecek Milli sporcu, ve Milli Takım antrenörlerin diğer görevlilerin Anayasamızın başlangıç hükmünde ve 2. maddesinde ifadesini bulan Türkiye Cumhuriyetinin niteliklerine ve manevi şahsiyetine, şeref ve haysiyetine yakışır, spor disiplinine ve ahlakına uygun kıyafet ve davranış içinde bulunmalarını sağlamak, Sponsorluk firma, şirket, vb. markalar ile Sporcu, Antrenör ve Federasyonun haklarını korumayı sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Talimat, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek Uluslararası spor müsabakaları, hazırlık çalışmaları ve hür türlü Milli Takım faaliyetlerinde görevlendirilecek, Milli Takım sporcu, Milli Takım antrenörü, yönetici ile Federasyon tarafından görevlendirilenleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun Ek 9’uncu maddesi ve 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 01.10.2014 tarihli ve 29136 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu talimatta geçen;

Bakanlık :Gençlik ve Spor Bakanlığını

Genel Müdürlük : Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

Federasyon : Türkiye Badminton Federasyonunu,

Başkan : Türkiye Badminton Federasyonu Başkanını,

Personel : Federasyonda görevli personeli,

Antrenör : Badminton Milli Takım Antrenörünü,

İdareci : Federasyon Kafile Başkanını,

Sporcu : Lisanslı Badminton Sporcusunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Sporcuların Kıyafetleri

Madde 5- (1) Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek Ulusal ve Uluslararası Badminton faaliyetlerine katılan sporcu,antrenör ve idareciler görevli bulundukları süre içerisinde bu faaliyetler süresince, organizasyon mahallinde Badminton müsabakaları için tespit edilen Müsabaka spor kıyafetini ve/veya seremoni kıyafetini giymek zorundadır.

Diğer Görevlilerin Kıyafetleri

Madde 6- (1) Bu Talimat kapsamındaki görevliler, faaliyet süresince ve organizasyon mahallinde, görevi gereği olan ve ilgili mevzuatla ve Badminton Federasyonunca tespit edilmiş veya kendilerine verilmiş özel kıyafetler varsa bu kıyafetleri giymekle yükümlü olup, özel kıyafet belirlenmediği ve verilmediği takdirde görevleri süresince 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun giyinmekle yükümlüdürler.

Kıyafetlerin Genel Esasları

Madde 7- (1) Bu Talimat kapsamındaki sporcu, antrenör, hakem ve diğer görevlilerin kılık ve kıyafetleri; Atatürk ilkelerine uygun çağdaş ve temiz olmak zorundadır. Kılık ve kıyafetler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin manevi şahsiyetini küçük düşürücü, genel ahlak ve adaba aykırı, herhangi bir ırk, zümre, din, mezhep ve siyasi görüşü ima eden amblem, rumuz, işaret, rozet, aksesuar ve benzeri unsurlar taşıyamaz.

Kıyafetlerde bulunacak logo, reklam esasları

Madde 8- (1) Bu Talimat kapsamında ; Milli Takımı temsilen Uluslararası müsabakalara katılan, harcırah, katılım ücreti, konaklama ve ulaşım giderleri, federasyon tarafından karşılanan yurt içi ve yurt dışındaki müsabakalarda Milli Takımı temsil eden Antrenör ve Sporcular (Alev Modelli) Turkuaz ve Kırmızı Beyaz karışımı Forma ve Eşofman giymek zorundadırlar.

Milli Müsabakalara Federasyonun onayı ve bütçesi ile katılan Antrenör ve sporcular, Sponsor firma, marka ismi, logo ve işaretlerin bulunduğu forma ve eşofmanlarla müsabakalara çıkamazlar.

Milli Takım Antrenörü ve Sporcuları TBF Marka ismi ve Logosu bulunan kıyafetleri giymek zorundadırlar.

Milli Takım Antrenörü ve Sporcuları Milli Müsabakalarda, Sponsor firma, marka ismi, logo ve işaretlerini kullanmak istediklerinde öncelikle sponsorluk firma ile Milli müsabakalardaki bütün giderlerini karşılayacağına dair bir taahhütname veya sözleşme yapacaklardır. Bu sponsorluk sözleşmesi Federasyon tarafından onaylandığı takdirde; Milli Takım Antrenörü ve Sporcusu, Forma, Eşofman vb. malzemelerde sponsor firma, marka ismi, logo ve işaretleri kullanabileceklerdir.

Davranış Esasları

Madde 9- (1) Bu Talimat kapsamındaki görevliler, organizasyon mahallinde ve organizasyon süresince bir siyasi düşünceyi ifade edecek şekilde slogan atamazlar, işaret ve benzeri davranışlar içinde bulunamazlar.

Cezalar

Madde 10- (1) Bu Talimat hükümlerine aykırı davrananlar, bir sonraki Milli müsabaka ve Milli takım faaliyetlerine katılamazlar ve kadrodan çıkarılırlar. Yurt dışında düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerin bitim tarihini beklemeden derhal geri gönderilirler. Kendisi için yapılmış olan her türlü harcamalar yurda dönüşünde geri alınır. Federasyon Disiplin ve Ceza Talimatı ile düzenlenen usullere uygun olarak; bir yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Bunlardan kamu kurum ve kuruluşları personeli olanların durumu ile ilgili rapor tutulur. Bu rapor kurumuna bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 11– (1) Bu Talimat Bakanlığın ve Federasyonun internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12 – (1) Bu Talimatı Yönetim Kurulu adına Federasyon Başkanı yürütür.

Disiplin Talimatı İçin TIKLAYINIZ.

Federasyonların Antrenör Eğitim Talimatı İçin TIKLAYINIZ.

2016 Yılı 4.Olağan Genel Kurulu’nda Yürürlüğe Giren Ödül Yönetmeliği için tıklayınız…

YÖNETİM KURULU

TARİH : 09.09.2006

KARAR NO : 4/13

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU MÜSABAKA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Talimatın amacı; badminton müsabakalarının düzenlenmesi, kurullarının teşkili, çalışmaları, müsabakaların tescili ile bunlara ilişkin usul ve esasların tespiti ve yönetimi konusundaki görev, yetki ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Talimat; uluslararası oyun kurallarına uygun olarak Ülkemizde düzenlenecek badminton müsabakalarının usul ve esasları ile bu müsabakalara katılan spor kulüplerini, yöneticileri, antrenörleri, hakemleri, sporcuları ve diğer görevlileri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Talimat, Özerk Federasyonlar Çerçeve Statüsü madde 15. ve 31 Ekim 2006 tarih ve 26332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsü Madde 6 ve 19. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon : Badminton Federasyonunu,

Federasyon Başkanı : Badminton Federasyonu Başkanını,

İl Başkanı : Gençlik ve Spor İl Başkanını,

İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

İlçe Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

İl Temsilcisi : Badminton spor dalı il temsilcisini,

BWF : Uluslararası Badminton Federasyonunu,

EB : Avrupa Badminton,

BBU : Balkan Badminton Birliğini,

COMEBA : Akdeniz Badminton Konfederasyonunu,

Turnuva : Federasyonca tescilli kuruluşların ve/veya lisanslı sporcuların bir buluşmada karşılaşıp sıralandıkları müsabakaları,

Etap : Lig veya grup müsabakalarının bölümlerini,

Müsabaka : Kişi veya takımlar arasında sıralamayı belirlemek amacıyla yapılan faaliyet,

Sezon: 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasındaki badminton müsabakalarının yapıldığı dönemi,

Lig-Grup: Belirli sayıda tescilli kulüplerin bir sezon boyu birbirleri ile karşılaşıp sıralandıkları müsabakaları,

Lig Sezonu : Aynı lig içindeki ilk resmi lig-grup müsabakalarının başladığı tarih ile oynanan son resmi lig müsabakalarının arasındaki geçen süreyi,

Şampiyona : Türkiye veya il unvan müsabakalarını ve kulüpler Türkiye Şampiyonalarını,

Ranking : Puanlı sıralama müsabakaları,

Kulüp : Tescili yapılmış dernekleri,

Sporcu : Badminton oynayan lisanslı kişiyi,

Tekler : Karşılıklı birer oyuncunun oynadığı müsabakayı,

Çiftler-Karışık Çiftler : Karşılıklı ikişer oyuncunun oynadıkları müsabakayı,

Ralli : Servisle başlayan ve topun oyun dışında kalana kadar bir veya daha fazla vuruşları,

Averaj : Kazanılan set ve sayı ile kaybedilen set ve sayı arasındaki farkı,

Set-Oyun : Bir müsabakanın sonucunu belirleyici sayılardan oluşan bölümü,

Temsilci : Federasyon veya il müdürlüklerince görevlendirilen yetkili kişiyi,

Gözlemci : Hakemlerin müsabaka esnasında kurallara uygun, tarafsız ve başarılı bir yönetim gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amacıyla, Federasyon veya il müdürlüklerince görevlendirilen yetkili kişiyi,

Hakem : Müsabakaların kurallar dahilinde oynanabilmesi için görevlendirilen lisanslı kişiyi,

Turnuva Başhakemi: Müsabakaların kurallar dahilinde oynanabilmesi için görevlendirilen sorumlu ve yetkili hakemi, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müsabakalarla İlgili Hususlar

Müsabaka Dönemi

Madde 5 — Badminton müsabaka dönemi, uluslararası federasyonların programlarına uygun olarak 1 Ocak tarihinde başlar, aynı yılın 31 Aralık tarihinde sona erer.

Müsabakalara Katılacak Kulüpler ve Katılma Şartları

Madde 6 — Federasyon müsabakalarına katılacak kulüpler ve katılma şartları şunlardır;

a) Badminton branşında faaliyet gösteren kulüpler, katılma taleplerini merkezde Federasyona, taşrada il müdürlüğüne bildirirler. Federasyon ve il müdürlüklerince belirlenen tarihten sonra yapılan başvurular, o yıl için değerlendirmeye alınmaz.

b) Lig ve/veya gruplarda, rankinglerde yer alan kulüpler; sezon öncesi Federasyon tarafından ilan edilecek tarihe kadar bir sonraki sezon müsabakalarına katılacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

Lig-gruplar-rankingler için belirtilen; minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisindeki müsabakalara katılmayan veya sezon öncesi taahhütlerini yerine getirmeyen kulüplerle ilgili kararı, Federasyon Yönetim Kurulu verir.

Lig-grup-ranking uygulamaları ile ilgili usul ve esaslar sezon öncesi yayınlanacak talimatla belirlenir.

Müsabakalara Katılacak Sporcularda Aranacak Şartlar

Madde 7 — Müsabakalara katılacak sporcularda aranacak şartlar şunlardır;

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine uygun lisanslı olmak, (Yabancı uyruklu sporculardan uluslar arası transfer kurallarına uygun lisans istenir.)

c) Federasyonumuz Disiplin Talimatına göre ceza almamış olmak,

d) Aynı sezon içerisinde lisanslı bulunduğu kulübünden başka bir kulüp adına badminton branşında resmi müsabakalara iştirak etmemiş olmak, (Silah altına alınıp askeri kulüplerde oynayanlar hariç)

e) 15 yaş ve altı erkek sporcuların fiziksel görümünün nüfus cüzdanında yazılı olan yaş gurubuna uygun olmak.

Müsabakalara Katılacak Antrenörlerde Aranacak Şartlar

Madde 8 — Resmi müsabakalarda görev alacak antrenörlerin, o yıl için vizesi yapılmış antrenörlük lisansına sahip olması gerekir. Aksi taktirde, müsabakalarda yer alamazlar.

Antrenörler, müsabaka cetvelinde isimleri yazılı olması ve lisanslarını başhakeme ibraz etmesi sureti ile sporcularının başında müsabaka alanına girebilirler. Antrenörler istedikleri taktirde kendi sporcu lisanslarını vize yaptırıp müsabakalara antrenör sporcu olarak katılabilirlerse de federasyon antrenörlerin katılacakları müsabakalara sınır getirebilir.

Müsabaka dönemi içinde faal antrenörler; hakemlik, faal hakemler de antrenörlük ve sporculuk yapamazlar.

Müsabaka Çeşitleri

Madde 9 — Badminton müsabakaları; resmi ve özel müsabakalar olmak üzere iki şekilde düzenlenir.

a) Resmi müsabakalar:

1) İl müsabakaları; il müdürlüklerince, o ile ait takımlar arasında veya ferdi olarak organize edilen müsabakalardır.

2) Lig, grup, ferdi müsabakalar ve rankingler; Türkiye birinciliklerine varan ve Federasyonca yıllık faaliyet programına uygun olarak düzenlenen müsabakalardır.

3) Türkiye şampiyonaları; Federasyon tarafından hazırlanan talimatlara uygun olarak düzenlenen müsabakalardır.

4) Uluslararası müsabakalar; BWF ve EBU ile bu kuruluşlar tarafından tanınan organizasyonlar ve ülkelerce düzenlenen müsabakalardır.

5) Kupa müsabakaları; Federasyon tarafından hazırlanan talimatlara uygun olarak düzenlenen müsabakalardır.

6) Yaz aktiviteleri; açık veya kapalı alanlarda yapılan organizasyonlar olup, Federasyonun denetim ve gözetiminde yapılan müsabakalardır.

b) Özel müsabakalar; resmi müsabakaların dışında kalan müsabakalardır. Bu müsabakalar, kulüpler, resmi ve özel kuruluşlar tarafından organize edilir. Müsabakalar için faaliyetin yapıldığı ilin il müdürlüğünden izin alınır. Yapılacak müsabakaların gözetim ve denetimi ile ceza uygulaması müsabakaların yapıldığı il temsilciliğine, yönetimi ise müsabakayı düzenleyenlere aittir. Gerekli görüldüğü durumlarda, müsabakalar için gözlemci görevlendirilebilir.

İzne Tabi Müsabakalar

Madde 10 — İzne tabi müsabakalar, Federasyondan izin alınarak yurt içinde veya yurt dışında yabancı takımlarla yapılan her türlü müsabakalardır. Bu müsabakaların izni için en az 20 gün önceden Federasyona başvurulur. İzinsiz müsabaka düzenleyenler ve müsabakalara katılanlar ceza kurullarına sevk edilir. Müsabakalarla ilgili her türlü ödül, müsabakayı düzenleyenlere aittir. Özel ve izne tabi müsabakalarda hakem görevlendirilmesi Federasyon veya il müdürlüğünce yapılır. Hakem tazminatları, müsabakayı düzenleyen kişi veya kuruluşa aittir.

Kulüplerin yurt içinde veya yurt dışında yabancılarla yapacakları müsabakalarda;

a) Yurda davet edilen yabancı ülke takımlarıyla yapılacak müsabakalarla ilgili organizasyon programı, mali şartlar ve ağırlama programı, izin istemi ile birlikte Federasyona gönderilir.

b) Yabancı ülke takımları ile özel müsabaka yapacak olan Türk takımları, diğer Türk takımlarından takviye alabilir. Bu durumda, sporcuların isimleri ve kulüpleri Federasyona bildirilerek izin alınır.

c) Yurt dışında müsabaka yapacak olan Türk takımları; seyahat programlarını, karşılaşacakları takımların adlarını, davet eden kuruluşun davet belgesini, kafileyi oluşturacak sporcu, antrenör ve yöneticilerin açık kimliklerini, isim listeleri ile vasıta ve yol güzergahlarını Federasyona bildirerek izin alırlar.

Yabancı ülke takımlarıyla yurt içinde veya yurt dışında yapılacak müsabaka sonuçları ile teknik ve idari konuları içeren Federasyon temsilcisi raporu, müsabaka bitiminden itibaren en geç 7 gün içerisinde Federasyonda olacak şekilde gönderilir.

İzne tabi müsabaka yapmak üzere yurt dışına çıkacak olan takım kafilelerinde Federasyon temsilcisi bulundurulması zorunludur. Federasyon temsilcisinin tüm masrafları ilgili kulüp tarafından karşılanır. İzne tabi müsabakalarda yurt içindeki hakem görevlendirilmesi Federasyon veya il müdürlüğünce yapılır. İl faaliyetlerinde; il temsilcisi Federasyon temsilcisi olarak görev yapar. Temsilci, gözlemci ve hakem tazminatları ilgili kulüp tarafından karşılanır.

Müsabaka Usulleri

Madde 11 — Badminton müsabakaları, takım ve ferdi müsabakalar olmak üzere her yaş kategorisinde tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler, çift bayanlar ve karışık çiftler dallarında BWF oyun kurallarına göre yapılır.

a) Takım müsabakaları:

1) Karma takım müsabakaları;

5 müsabaka oynanıyor ise 1 takım en az 2 kız, 2 erkek oyuncudan oluşur,

7 müsabaka oynanıyor ise 1 takım en az 3 kız , 3 erkek oyuncudan oluşur,

9 müsabaka oynanıyor ise 1 takım en az 4 kız, 4 erkek oyuncudan oluşur.

2) Bayanlar ve erkekler takım müsabakaları; Türkiye kupası olarak düzenlenir. Her takım en az 4 sporcudan oluşur. Müsabakalar; üç tekler, iki çiftler müsabakası olmak üzere 5 müsabaka olarak yapılır. Karşılaşmalarda müsabakaların sıralaması tertip kurulunca kararlaştırılır. İki takım arasında oynanan müsabakaların sonucu 3 tekler ve 2 çiftler karşılaşmasının sonucuna göre belirlenir. Oyuncular, 1 tek ve 1 çift karşılaşmasından fazla müsabaka yapamazlar.

b) Ferdi müsabakalar;

1) Ferdi müsabakalar eleme usulü ile oynanır. Çiftlerde her oyuncu ikinci eşini seçmekte serbest olup, kendi ilinden seçme zorunluluğu yoktur. Zorunlu olmadıkça aynı kulübün iki oyuncusu ilk turda karşılaştırılmaz.

2) Fikstür hazırlanırken varsa resmi puan sıralaması, oyuncuların bir önceki yıl dereceleri, en yakın resmi müsabakalardan aldıkları dereceler esas alınır.

3) Ferdi müsabakalara, kulüp veya ferdi lisansı (yaş kategorisine göre) bulunan tüm sporcular katılabilirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı hariç, yabancı uyruklu sporcular, ferdi müsabakalara katılabilir. Ancak, sıralamaya dahil edilmez.

Listeler verildikten sonra, oyuncu değişikliği yapılamaz.

Lig Sistemi ve Puan Hesaplanması

Madde 12 — Lig sistemi ile oynanan takım müsabakalarında galip gelen takım iki puan alır. Hükmen galip gelen takım iki puan, mağlup ve hükmen mağlup olan takımlar puan alamaz. Hükmen mağlup olan takımların iki puanı silinir. Puanların eşitliği halinde averaj sistemi uygulanır.

a) İki takımın puanlarının eşit olması durumunda, kendi aralarında yapılan müsabaka ve/veya müsabakaların galibine bakılır. Eşitliğin devamı halinde, takımlar arasındaki kazanılan ve kaybedilen setlerin averajına; Eşitliğin devamı halinde kendi aralarındaki kazanılan ve kaybedilen sayı averajına bakılarak sıralama belirlenir.

b) Üç veya daha fazla takımın puanlarının eşit olması durumunda, gruptaki tüm takımlar arasındaki müsabakaların averajlarına bakılır. Müsabaka averajlarının eşitliği halinde takımlar arasındaki “kazanılan ve kaybedilen setlerin averajına; eşitlik durumunun devamında ise, bu takımlar arasındaki müsabakalardan elde edilen sayı averajına bakılarak sıralama belirlenir.

Bütün bunlara rağmen eşitlik devam ediyor ise, kura çekimi sonucu sıralama belirlenir.

Mazeretsiz müsabakaya çıkmayan takımlar, hükmen mağlup sayılır.

Lig sistemine göre oynanan müsabakaların herhangi bir dalında müsabakaya çıkmayan takım, o müsabakasında mağlup sayılır. Rakip takım müsabakayı 5-0, 7-0, 9-0, setleri 2-0, sayıları da tek bayanlarda 11-0, diğer dallarda 15-0 kazanır. Ancak, sakatlık durumu doktor raporu ile belgeli sporcunun mazereti, tertip kurulunca uygun görüleceği durumlarda takımın, o müsabakada o ana kadar aldığı sonuçlar geçerliliğini korur. Takım müsabakalarının eleme sistemine göre oynandığı ve averajın etkili olmadığı organizasyonlarda bir takımın galibiyeti kesinleştikten sonra kalan müsabakaların oynatılmamasına tertip kurulu karar verir.

Kategori

Madde 13 — Ülkemizdeki yaş kategorileri BWF ve EB kurallarına göre uygulanır. Federasyon, gerek duyulması halinde yaş kategorilerinde düzenleme yapabilir.

Müsabaka Tertip Kurulu

Madde 14 — Düzenlenen her tür müsabaka için tertip kurulu kurulması zorunludur.

a) İl tertip kurulu; İl temsilcisi hariç kulüplerce seçilecek en az 3, en çok 5 üye ile müsabaka başhakeminden oluşur. İl temsilcisi tertip kumlunun başkamdir.

b) Federasyonca düzenlenen müsabakalarda tertip kurulu; Federasyon Başkanı ve/veya Federasyon temsilcisi, Federasyon gözlemcisi, müsabaka başhakemi, müsabakanın oynandığı ilin il müdürü veya görevlendireceği şube müdürü ile il temsilcisinden oluşur. Federasyon Başkanı yoksa, Federasyon temsilcisi, tertip kurulunun başkanıdır. Tertip kurulu, müsabakaların Federasyon tarafından belirlenen statüye uygun oynatılmasından sorumludur.

c) Uluslararası Tertip Kurulu; Yurt içinde yapılan uluslar arası müsabakalarda BWF ve EB kurallarına uygun olarak oluşturulur. Organizasyon için alt kurullar oluşturulabilir.

d) Özel müsabakalar tertip kurulu, Müsabakalara katılan kulüp temsilcileri ile il temsilcisinden oluşur.

Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri

Madde 15 — Tertip kurulunun göre ve yetkileri şunlardır;

a) Müsabakaların, yıllık faaliyet programına uygun olarak yapılmasını sağlamak,

b) Müsabakaların yapılacağı tarih, yer ve salonları tespit etmek, gerektiğinde değişiklik yapmak,

c) Müsabakalarda çıkabilecek idari anlaşmazlıkları çözümlemek ve itirazları karara bağlamak,

d) Badminton sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için gerekli çalışmaları yapmak,

e) 15 yaş ve altı kategorilerinde fiziksel görünümü nüfus cüzdanında yazılı olan yaşından daha büyük olduğu gözlenen erkek sporcularla ilgili inceleme yaparak karar vermek, yaşıtlarından büyük gösteren erkek sporcuların ana yaşının büyük olduğuna kanaat getirilmesi durumunda, bu sporcuları yarışmalara almamak (doktor raporu istenebilir),

f) Nihai karar verilecek konuları Federasyona havale etmek,

g) Federasyon tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Müsabakaların Ertelenmesi veya Yerinin Değişmesi

Madde 16 — Badminton müsabakaları, belirtilen yerde, ilan olunan tarih ve saatte yapılır. Takımlar aralarında anlaşarak erteleme veya değişiklik kararı veremezler. Mücbir sebeplerden dolayı, müsabakanın ertelenmesi ve yerlerinin değiştirilmesine müsabaka tertip kurulu karar verir. Ertelenen müsabakalar yeniden oynanır.

Federasyon zorunlu hallerde, müsabakaların ertelenmesine veya yerlerinin değiştirilmesine karar verebilir. Milli takımların en iyi şekilde hazırlanabilmesi amacıyla hazırlık kampları ve müsabakalar süresince lig ve diğer faaliyetlere Federasyon tarafından ara verilebilir.

Müsabaka Tescili

Madde 17 — İl müsabakalarının tescili ve ilanı il tertip kurulu tarafından, Federasyon müsabakalarının tescili ve ilanı ise Federasyon tarafından yapılır. Uluslar arası oyun kurallarına göre sona eren müsabakaların teknik sonuçları, hakem raporları ile belli olur. Hakem raporlarına göre tertip kurulları, müsabaka cetvellerini inceleyerek sonuçlarını tasdik ve ilan eder. Federasyon tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakalar, sonuçları tescil edilmedikçe geçerli sayılmaz.

Hakemlerin Tayini

Madde 18 — Federasyon müsabakalarında, turnuva başhakemi ve müsabaka için gerekli hakemlerin sayısı Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenir. Müsabakanın yapılacağı ilin hakemlerinden veya diğer illerden hakem davet edilebilir.

İl müsabakalarında, turnuva başhakemi ve müsabaka için gerekli hakemlerin sayısı il hakem kurulu, il hakem kurulu bulunmayan yerlerde il temsilcisi tarafından belirlenir.

Müsabakalarda Hakemlerin Görevlendirilmesi

Madde 19 — Müsabakalar için yeterli sayıda hakem, hakem kurulları tarafından görevlendirilir. Hakemlerin, müsabakada görev dağılımı turnuva başhakemi tarafından yapılır. Turnuva başhakemi, müsabaka ile ilgili raporunu en geç 3 gün içinde Federasyona bildirmek zorundadır.

Müsabakalarda Kayıt ve Kura Çekimi

Madde 20 — Takım ve ferdi müsabakalarda kura çekimi ve eşleştirmelerle ilgili teknik toplantıda veya federasyonca takım ve/veya sporcuların yöneticileri nezaretinde müsabaka tertip kurulunca düzenlenir.

Kura çekiminde; onaylı isim listeleri ve sporcuların bulunduğu kategoride sırasıyla bir önceki müsabakalarda aldığı sonuçlar ile sporcuların ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettikleri derece ve puanlar rankingindeki sıralaması dikkate alınır.

Temsilci ve Gözlemci Görevlendirilmesi

Madde 21 — Resmi ve özel müsabakalarda, temsilci ve gözlemci görevlendirilir. Temsilci ve gözlemciler müsabakalarla ilgili raporu en geç 3 gün içinde Federasyona vermek zorundadır.

Kıyafet

Madde 22 — Hakemlerin ve sporcuların kıyafetleri, BWF kurallarına uygun olarak Federasyon tarafından belirlenir.

Ödüller

Madde 23 — Federasyonca düzenlenen lig, terfi müsabakaları ve diğer organizasyonlarda dereceye giren kulüplere kupa, sporcularına madalya, ferdi müsabakalarda ise; kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya verilebilir.

İtirazlar

Madde 24 — Müsabakalarda itirazlar için günlük yevmiyenin 5 katı itiraz bedeli ödenir. İtiraz eden takım belirlenen bedeli, tutanak karşılığı temsilci veya gözlemciye teslim eder. İtiraz parası yatırılmadan yapılacak itirazlar değerlendirilmeye alınmaz.

İtirazlar, ferdi müsabakalarda sporcu veya antrenör, takım müsabakalarında ise kulübün yetkili kıldığı kişi tarafından müsabaka sona erdiğinde bir sonraki tura geçilmeden dilekçeyle tertip kuruluna yapılır.

Usulüne uygun olarak yapılan itirazlar; il müsabakalarında, il tertip kurulu, Federasyon müsabakalarında Federasyon Tertip Kurulu tarafından görüşülür ve karara bağlanır. İtiraz edenin haklı bulunması halinde yatırılan bedel iade edilir. Aksi halde federasyon hesabına gelir olarak kaydedilir.

İtiraz usulüne uygun olarak yapılmamışsa; bu durum itiraz eden takımlar için değerlendirilmez. Ancak, itiraz ihbar olarak kabul edilerek tertip kurulu veya Federasyon tarafından değerlendirilebilir. İtiraza konu olan husus haklı bulunursa takım için bir hak doğmaz. İtiraza neden olan ilgili kişiler Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir.

İtirazlar, kural hatasından kaynaklanıyor ve tertip kurulu tarafından haklı bulunuyor ise, oynanmış müsabaka tekrarlanır. Kural hatası dışındaki durumlarda oynanmış müsabaka tekrar edilemez.

Cezalar

Madde 25 — Müsabakalarda cezayı gerektiren davranışlarda bulunanlar hakkında Federasyon Disiplin Talimatı hükümlerine göre işlem yapılır.

Yabancı Sporcular

Madde 26 — 7/12/2001 tarihli ve 24606 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı hükümlerini yerine getirmiş yabancı uyruklu sporcular, resmi ve özel takım müsabakalarına katılabilirler. Kulüpler bir sezon içinde iki bay ve iki bayan yabancı uyruklu sporcu ile tescil, vize ve transfer işlemi yaptırabilirler. Ancak, takım müsabakalarında en fazla bir bay, bir bayan sporcu oynayabilir.

Türkiye Ligleri ve Kulüpler Şampiyonası

Madde 27 — Türkiye ligleri ve kulüpler şampiyonası, her sezon oynanabilir. Liglerin takım sayılarının, kategorilerinin belirlenmesi, grupların oluşturulması, yükselecek ve düşecek takım sayılarının belirlenmesi ve liglerle ilgili her türlü düzenleme Federasyon tarafından talimatla belirlenir.

Lig ve kulüpler şampiyonasında yer alacak kulüpler, Federasyon tarafından belirlenen tarihe kadar, o sezon müsabakalara katılacaklarını beyan ve taahhüt etmek zorundadırlar.

Lig Tamamlama Zorunluluğu

Madde 28 — Ligden ve kulüpler şampiyonasından herhangi bir nedenle ihraç edilen veya ligden çekilen kulüpler, oynadıkları müsabakalarda ödenen kanuni yolluk ve yevmiyelerin tutarını Federasyona geri vermekle yükümlüdürler.

Uluslararası Müsabakalara Katılma

Madde 29 —Liglerde, Kulüpler ve Türkiye şampiyonalarında dereceye giren takımlar uluslararası şampiyonalara katılma hakkı elde ederler. Uluslar arası şampiyonalara katılmayı taahhüt eden kulüpler, ilgili müsabakalara katılmadığı takdirde Uluslararası Federasyonlarca verilen her türlü cezayı karşılamakla yükümlüdür.

Kulüplerin, uluslar arası müsabakalara katılmaları için gerekli kriterlerin tespiti Federasyon tarafından yapılır. Tespit edilen esaslara göre katılma hakkını kazanan kulüplerin BWF ve ilgili uluslar arası kuruluşlara bildirilmesi ve bu kulüplere temsil hakkı verilmesi Federasyona aittir. Uluslar arası karşılaşmalar yapmak üzere yurt dışına çıkan kulüpler, spor disiplini içerisinde Türk Ulusu ve badmintonunu en iyi şekilde temsil etmekle yükümlüdür.

Salonların Müsabakalara Hazırlanması

Madde 30 — Müsabakalar ve diğer faaliyetler, il müdürlükleri ile kulüplerin kendilerine ait veya anlaşma yaptıkları uluslar arası oyun kurallarına uygun salonlarda oynanır. Kulüpler, kendilerine ait veya anlaşma yaptıkları tüm giderleri kendileri tarafından karşılanan müsabakanın yapılacağı salonu hazırlamak zorundadır.

Müsabakaların oynanacağı salonlarda bulunması gereken teknik özellik ve ekipman aşağıda belirtilmiştir.

a) Uluslararası oyun kurallarına ait teknik donanım;

1) Uluslararası ölçülere göre tavan yüksekliği olan, çizilmiş veya serme oyun sahası,

2) Skor board,

3) Ses düzeni,

4) Kurallara uygun, hakem kulesi, müsabaka direkleri ve file, ,

5) Mola kartları ve benzeri teknik donanım,

b) Müsabakaların oynanacağı salonlarda seyirci sayısı ile bağlantılı sayıda emniyet görevlisi ile müsabakalarda ilk müdahaleyi yapabilecek doktor veya sağlık görevlisi, ambulans ve kullanılacak sağlık malzemeleri,

c) Oynanacak müsabaka adedi ile orantılı sayıda sporcu ve hakemler için,

1) Her birinde bağımsız ve içerisinde duş, tuvalet, sıcak su bulunan soyunma odaları,

2) Yer siliciler,

3) Basın, protokol ve takımlar için tribün,

4) Gerekli teknik eleman,

5) Diğer hizmet personeli.

Sponsor

Madde 31 — Federasyon faaliyetleri Sponsorluk Yönetmeliği hükümlerine göre sponsorlarla desteklenebilir.

TV ve Radyo Yayınları

Madde 32 — Federasyon faaliyetlerine katılan kulüplerin müsabakaları ile ferdi müsabakaların TV ve radyodan yayın ücreti ve esasları Federasyon Başkanının teklifi ve yönetimin onayı ile belirlenir ve uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 33 — Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde; Federasyonun bağlı bulunduğu BWF kuralları uygulanır.

Yürürlük

Madde 34 — Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 35 — Bu Talimat hükümlerini Badminton Federasyonu Başkanı yürütür.

1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 29136 (Mükerrer)
ANA STATÜ
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU ANA STATÜSÜ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Badminton Federasyonunun teşkilat, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarınıdüzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Badminton Federasyonunun genel kurulu ile yönetim, denetleme ve disiplin kurullarını badminton branşında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, kulüp, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, idareci, gözlemci, yönetici, menajer, temsilci ve benzeri spor elemanları ile bunların katıldığı yurtiçi ve yurtdışı tüm faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) BE: Federasyonun üyesi olduğu Avrupa Badminton Federasyonunu,
ç) BWF: Federasyonun üyesi olduğu Dünya Badminton Federasyonunun,
d) BBA: Federasyonun üyesi olduğu Balkan Badminton Birliğini,
e) COMBA: Federasyonun üyesi olduğu Akdeniz Badminton Birliğini,
f) Federasyon: Türkiye Badminton Federasyonunu,
g) Federasyon Başkanı: Türkiye Badminton Federasyonu Başkanını,
ğ) Genel Kurul: Türkiye Badminton Federasyonu Genel Kurulunu,
h) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,
ı) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
i) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
j) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
k) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,
l) Spor Dalları: Badminton sporunu ve Federasyona bağlı diğer spor dallarını,
m) Uluslararası Federasyonlar: Federasyonun üyesi olduğu uluslararası federasyonları,
n) Talimat: Ana statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
o) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Federasyonun Teşkilat, Görev ve Yetkileri
Teşkilat
MADDE 5 – (1) Federasyon, özel hukuk hükümlerine tabi, bağımsız statüye ve tüzel kişiliğe sahip olup, Federasyonun merkezi Ankara’dır. Federasyon merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinden oluşur.
(2) Federasyonun merkez teşkilatı:
a) Genel kurul,
b) Yönetim kurulu,
c) Denetim kurulu,
ç) Disiplin kurulu,
d) Genel sekreterlikten,
teşekkül eder.
(3) Federasyonların yurtiçi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
Federasyonun görevleri ve yetkileri
MADDE 6 – (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır;
a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılmasını, gelişmesini sağlamak, bu konularda gerekli düzenlemeleri yapmak, kararlar almak ve uygulamak,
b) Ülkemizi spor dalı ile ilgili konularda yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek,
c) Spor dalı ile ilgili her türlü spor organizasyonları düzenlemek ve düzenlenen bu müsabakaların devamlılığını sağlamak; müsabakalara hakem, temsilci, gözlemci, teknik eleman ve personel atamasını yapmak veya yapılmasını sağlamak,
ç) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak,
d) Yurt dışı ve yurt içindeki Badminton sporu ile ilgili gelişmeleri izlemek, karşılıklı ilişki, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek,
e) Yöneticilerin, antrenörlerin, eğitmenlerin ve Badminton sporunda etkin görev üstlenen diğer yetkililerin eğitilmelerine, gelişimlerine katkıda bulunmak, başarılı olanları ödüllendirmek, çalışmalarını sürekli izlemek,
f) Uluslararası spor federasyonları tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her türlütalimatların uygulanmasını sağlamak,
g) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak,
ğ) Yabancı ülkelerdeki Badminton sporu ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak,
h) Kulüpler, il müdürlükleri, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerle işbirliği yapmak, bunlar arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek,
ı) Uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek,
i) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan Badminton milli takımlarını ve teknik kadrolarını seçmek, seçilen takımları müsabakalara hazırlamak,
j) Spor dalı ile ilgili müsabakalarının düzenlenmesini ve katılımları sağlamak için gerekli talimatlarıhazırlamak ve uygulamak,
k) Başarılı sporcularının takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak,
l) Sporcular için eğitim ve hazırlık kampları düzenlemek,
m) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlamak, bu konularda yazılı ve görsel basınla işbirliği yapmak,
n) Kulüplerin spor etkinliklerini Federasyonla koordineli bir şekilde sürdürmelerini sağlamak,
o) Federasyona gelir sağlamak amacıyla, sponsorluk ve her türlü ticari faaliyette bulunmak amacı ile iktisadi işletme kurma, taşınmaz mal alım-satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek,
ö) Sporcuların tescil, vize ve transfer işlemlerini yapmak,
p) Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını içeren taahhütnameyi Bakana sunmak,
Genel kurul
MADDE 7 – (1) Genel kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel kurul üye sayısı 150 üyeden az,
300üyeden fazla olamaz.
(2) Genel kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.
b) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında Genel Müdürlük temsilcisi.
c) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu kurul üyeleri arasından belirlenecek iki üye.
ç) Türkiye Spor Yazarları Derneği kurul üyeleri arasından belirlenecek iki üye.
d) Dünya ve Avrupa Federasyonlarının yönetim kurullarında seçimin yapıldığı tarihte Ülkemiz adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.
e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığıyapanlar.
f) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla en fazla milli olmuş beş sporcu.
g) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla en üst seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.
ğ) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal antrenörlüğü bırakmış olmak kaydıyla büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beşüye.
h) Kulüp temsilcilerinde oy dağılımı, genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan kulüpler esas alınır ve bu kulüplere en az bir oy hakkı verilir, kulüp sayısı fazla olduğu ve kulüplere bir oy düşmediği taktirde kulüplerin Federasyon faaliyetlerine katılma sayısına bakılır, en fazla federasyon faaliyetlerine katılan kulüpler sıra ile esas alınır ve oy hakkı verilebilir.
ı) Genel kurul tarihinden önce büyükler kulüpler Türkiye takım şampiyonasında, büyük erkekler ve büyük bayanlar Türkiye şampiyonasında, büyükler ferdi Türkiye şampiyonasında ilk üçte derece yapan kulüpler ve sporcusu ilk üçte derece yapan kulüplere en fazla ilave bir oya kadar yönetim kurulunca oy dağılımı yapılabilir.
i) Federasyonca lig yapıldığı taktirde yukarıda verilen oy dağılımına ilave olarak genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste liglerde oynayan kulüplere yönetim kurulunca ilave bir oy hakkı verilebilir, ayrıca ilküç dereceye giren kulüplere en fazla ilave iki oya kadar yönetim kurulunca oy dağılımı yapılabilir.
j) Genel kurul tarihinden önce ülkemizi Avrupa Şampiyon Kulüplerde temsil eden, Avrupa ve DünyaŞampiyonalarında sporcusu derece yapan kulüplere en fazla ilave üç oya kadar yönetim kurulunca oy dağılımıyapılabilir.
k) Genel kurul tarihinden önce seçim ilan edilirken lisanslı sporcu sayısı en fazla olan beş kulübe yönetim kurulunca ilave bir oy hakkı verilebilir.
(3) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde 60’ından az olamaz. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.
(4) Genel Müdürlük temsilcileri;
a) Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları,
b) Merkez Danışma Kurulu üyeleri,
c) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,
arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.
(5) Faal sporculuğu bırakmış genel kurul üyesi olacak millî sporcuların belirlenmesinde sırasıyla;
a) Olimpiyat oyunlarında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
b) Büyükler dünya şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş millî sporcular,
c) Büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuş millî sporcular,
esas alınır. Bu fıkrada belirtilen faaliyetlerde elde edilen dereceler dikkate alınarak öncelik sıralamasına göre (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa millî olma sayıları esas alınarak tespit edilir.
(6) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.
(7) Federasyonda maaşlı veya ücretli çalışanlar ile genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.
(8) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıyı aşmasıhalinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.
(9) Birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.
Genel kurulun görevleri
MADDE 8 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır;
a) Ana Statüyü yapmak veya değiştirmek,
b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek,
c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
ç) Yönetim kuruluna taşınmaz, mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütte bulunmak için yetki vermek,
d) Yönetim kurulu faaliyet ve mali raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,
e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak,
f) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan ödül ve yardım talimatlarını onaylamak,
g) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki vermek,
ğ) Federasyona spor dalı bağlanmasına, bağlı spor dallarının ayrılmasına ve profesyonel şube
kurulmasıkonusunda karar almak ve Genel Müdürlüğe müracaat için yönetim kuruluna yetki vermek,
h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Federasyon başkanı
MADDE 9 – (1) Federasyon başkan adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;
a) T. C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) Tahkim Kurulu, Genel müdürlük ceza kurulları veya federasyonların ceza veya disiplin kurulunca son beşyıl içinde bir defada üç ay veya toplamda altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak.
(2) Başkan adayları genel kurul tarihinden en az on gün önce üyelerin yüzde 15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurusunu federasyona yapar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu genel kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gerekken adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık başvuru ücreti 40.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan meblağıgeçemez.
(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,
c) Tahkim kurulu, Genel müdürlük ceza kurulları veya federasyonlar ceza veya disiplin kurullarınca son beşyıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası olmadığına dair beyanı,
ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu,
e) Üyelerin en az yüzde 15′ inin yazılı teklifi.
(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimiyle birlikte yapılır.
(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde üç ay içinde seçim yapılması şartıyla bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.
(6) Asbaşkan olarak görevlendirilecek kişinin başkanda aranan koşullara sahip olması gerekir.
(7) Federasyon başkanı yönetim, disiplin ve denetim kurulları üyeleri milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri
istifalarınıgeri alarak görevlerine dönemezler.
Federasyon başkanının görevleri
MADDE 10 – (1) Başkanın görevleri şunlardır;
a) Federasyonu temsil etmek,
b) Federasyonun faaliyetlerini; kanunlar, ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek,
c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek,
d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek,
e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek,
f) Federasyonda çalıştırılacak personelin seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim kuruluna teklif etmek,
g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.
Yönetim kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı ve on dört asıl üye olmak üzere on beş üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca on dört yedek üye seçilir.
(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Yönetim kurulu içerisinden başkan tarafından başkan vekilleri/asbaşkanlar atanır.
(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığıhalinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili kulüpleri kayıt ve tescil etmek, faaliyetlerini düzenlemek.
b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı ve anlaşmalı yarışmalar hakkında karar vermek.
c) Spor dalları ile ilgili idareci, menajer, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, sosyal güvenlik hakları hususunda ilgili kulüp ve/veya birimlerle koordine sağlamak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.
ç) Antrenör ve öğretici lisanslarının yıllık vize ücretini tespit etmek.
d) Lisanslardan alınacak katılım, aidat, ceza, yerli ve yabancı sporcu tescil, vize, aktarma, sözleşme, bonservisücretlerini ve oranlarını tespit etmek.
e) Kulüplerin Federasyona bağlı spor dallarını kurmak için yapacakları başvuruları karara bağlamak, kulüplerin tescillerini yapmak, kulüplerin faaliyet ve taahhütlerini denetlemek.
f) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.
g) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.
ğ) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı ve satımı yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.
h) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.
ı) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.
i) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüpler ile sporcuların yarışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.
j) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.
k) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.
l) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.
m) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.
n) Bütçeyi hazırlamak.
o) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.
ö) Genel kurulun belirlediği limitler dahilinde Federasyon başkanına olağanüstü durumlar için borçlanma ve harcama yetkisi vermek.
p) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik personelin sayısını, bu personelle birlikte profesyonel olarak istihdam edilecek görevlilerin sözleşme ücretlerini, fazla mesailerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.
r) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak, bu talimatlardan ödül ve yardımla ilgili olanlarınıgenel kurulun onayına sunmak ve uygulamak.
s) Disiplin suçu işleyen kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, teknik direktör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.
ş) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar
yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
t) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.
(2)Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir icra kurulu oluşturabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu kurula devredebilir. Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.
(3) Federasyonun çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
Yönetim kurulu toplantıları
MADDE 13 – (1) Yönetim kurulu, yılda en az altı defa başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzereçoğunlukla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir.
(2) Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayanınüyeliği sona erer ve yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.
(4) Mazeretler yazılı olarak, sebepleri ile birlikte toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.
(5) Genel sekreter yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.
(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.
Denetim kurulu
MADDE 14 – (1) Denetim kurulu, Genel Müdürlük tarafından görevlendirilecek üç üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.
(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları çoğunluk ile alınır. Karara katılmayanüye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.
(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamaküzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyeninüyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.
Denetim kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin genel kurul adına denetler. Bunların mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını tespit eder. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetim raporunu, genel
kurulun onayına sunar. Kurul gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecekücret Federasyonca karşılanır.
(2) Kurul denetlemelerini yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerine istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar. Denetleme raporunu genel kuruldan on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan ettirilmek suretiyle, genel kurul üyelerine duyurur.
Disiplin kurulu
MADDE 16 – (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen bir başkan ve dört asıl üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Asıl üyeler kadar yedek üye seçilir. Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asılüyeler kendi aralarından bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.
(2) Kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenşartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.
(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.
(4) Kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırıdavranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılan talimat ile belirlenir.
(5) Kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, Federasyon başkanının talebiüzerine, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.
(6) Kurulu; en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını çoğunlukla alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(7) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyeninüyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.
Yan kurullar
MADDE 17 – (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.
Genel sekreterlik
MADDE 18 – (1) Genel sekreter en az dört yıllık yüksekokul mezunu kişiler arasından görevlendirilir. Federasyonca görevlendirilecek olan genel sekreterin kamu veya özel sektörde en az on yıl iş deneyimi olması, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek olanların ise genel sekreter kadrosunda bulunması şarttır. Lisansüstü eğitimde geçen süreler genel sekreter için aranan iş deneyimi olarak kabul edilir.
(2) Genel sekreter, tüm idari ve teknik personelin amiridir.
(3) Genel sekreter Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yapmakla yetkili ve sorumludur. Bu kapsamda;
a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalarıyapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.
b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkanın yetki verdiği başkan vekillerinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.
c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.
Federasyon il temsilciliği
MADDE 19 – (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.
(3) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.
(4) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile görevden alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri
Genel kurul toplantıları
MADDE 20 – (1) Genel kurul; olağan, olağanüstü ve mali genel kurul toplantılarından oluşur.
a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
b) Olağanüstü genel kurul;
1) Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu raporlarında yeterli düzeyde görülmeyen veya yapılan denetim sonucu görev başında kalmasında sakınca görülen federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Bakanın istemi üzerine karar almak üzere,
2) Federasyon yönetim kurulunun kararı ile,
3) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların en az yüzde 40’ının noter kanalı ile yaptığı yazılımüracaat üzerine,
4) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü veya yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi halinde,
olağanüstü toplanır.
c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir Eylül, Ekim veya Kasım ayları içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.
(2) Son yapılan genel kurul toplantısında delege olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel
kurulçağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre 60 günü geçemez.
(3) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantıtarihinden itibaren altı ay geçmeden olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.
(4) Genel Müdürlük, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci genel kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, ile ilgili diğer mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde, Bakana sunulmak üzere, Genel Müdürlüğe verir. Genel Müdürlük, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde asliye hukuk mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.
(5) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmamasıhalinde genel kurul Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.
Genel kurulun toplantıya çağrılması
MADDE 21 – (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere ilan edilir.
(2) Genel kurul başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.
(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katılma hakkı bulunanüyelerden delegelerini ve delegelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek delege listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır.
(4) Delege listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul delege listesinde delegelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.
(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir. Delege listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.
Genel kurulun açılması
MADDE 22 – (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadır.
(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.
(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kuruluüyesinin, genel kurul delege listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.
(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluşturur.
Divan kurulu ve görevleri
MADDE 23 – (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur.
(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.
(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından karara bağlanır.
(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan delegelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli olarak bozan delegeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oyçokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan delege, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.
Genel kurul gündemi
MADDE 24 – (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz günönce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.
(2) Genel kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.
(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, Ana Statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.
(4) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.
(5) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.
Genel kurul oturumu ve görüşmeler
MADDE 25 – (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.
(2) Söz almak isteyen delegelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.
(3) Konuşma süresi, genel kurula katılan delegelerden onunun yazılı isteği üzerine yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.
(4) Genel kurulda, delegelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.
(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç delegenin bu konu ile ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adlarının okunmasıve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.
(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.
(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.
Seçim işleri
MADDE 26 – (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini ve genel kurul delegelerinin teklif yazılarını divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.
(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.
(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.
(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday olmayan gözlemci ismi bildirebilir.
(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.
(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul delegeleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Delege hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulamaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran delegeye yeni zarf verilmez.
(7) Genel kurula katılan tüm delegelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.
(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.
(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısıseçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.
(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul üyelerine açıklar.
(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir
sayfasıtoplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.
(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içerisinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Genel Müdürlük gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri
Federasyonun bütçesi
MADDE 27 – (1) Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur. Federasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır.
(2) Bütçede; Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.
(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilat ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.
(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunmasızorunludur.
Federasyonun gelirleri
MADDE 28 – (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay.
b) Genel Müdürlük bütçesinden eğitim ve alt yapının iyileştirilmesine ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.
c) Katılım payı, başvuru harçları ve aidatlar.
ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.
d) Kulüplerin tescil ücretleri.
e) Ceza ve itiraz gelirleri.
f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organlarıile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin %10’u ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yayınlarından elde edilecek gelirler.
g) Kurs, seminer ve federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşları ile ilgili olarak iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.
ğ) Reklam, basılı yayın ve basılı evrak gelirleri.
h) Sponsorluk gelirleri.
ı) Kira ve işletme gelirleri.
i) Yardım ve bağışlar.
j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.
k) Diğer gelirler.
(2) Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak toplam tutar ile gerektiğinde alt yapı ve eğitime ilişkin projelerinin desteklenmesi amacıyla tahsil edilecek kaynak, Genel Müdürlüğün yıllık harcama programı dikkate alınarak, Federasyon hesabına aktarılır.
(3) Federasyonun tüm gelirleri katma değer vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
(4) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez.
Federasyonun giderleri
MADDE 29 – (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; bu Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.
(2) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır;
a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlıolan iş ve işlemler için yapılmış olmak,
b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak,
c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında orantılı olmak.
Muhasebe ve raporlama sistemi
MADDE 30 – (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur.
(2) Muhasebe işlemlerinin geçerli olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.
(3) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasınıengellemez.
(4) Genel Müdürlük tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Genel Müdürlükte oluşturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Genel Müdürlükçe oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.
(5) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle yükümlüdür.
Denetim
MADDE 31 – (1) Federasyonun her türlü faaliyetinin denetimi; genel kurul, denetim kurulu ve Bakan
tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.
(2) Federasyon harcamalarının yerindelik denetimi Federasyonun genel kurulu ve denetim kurulunca, Genel Müdürlükçe yapılan her türlü yardımların amaca uygunluğu ve denetimi ise Genel Müdürlükçe yapılır. Genel Müdürlük tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların amacına veya mevzuata uygun olarak harcanmaması halinde oluşacak zarar, kusurları bulunan Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden Genel Müdürlükçe tahsil edilir ve Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulur.
Disiplin işlemleri
MADDE 32 – (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;
a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,
b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları,
c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu
bakar.
(2) İl veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.
(3) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları, Federasyonun disiplin kurulu ile il veya ilçe ceza kurullarınca verilecek cezalar, Genel Müdürlük Merkez Ceza Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ödül ve sponsorluk
MADDE 33 – (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri 3289 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı GösterenlerinÖdüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenörler için çıkaracağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Genel Müdürlük bütçesinden ayrılacak pay ile alt yapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.
Yayınların düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm spor
dalımüsabakalarının televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.
(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.
Fikri, sınai ve ticari haklar
MADDE 35 – (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.
Kulüpler
MADDE 36 – (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin spor dalı şubeleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Spor kulüpleri gençlik hizmetleri ve spor il müdürlükleri tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, branş tescili ve faaliyet katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen kulüplerin kayıt ve tescil işlemleri iptal edilir. Bu kulüpler müsabakalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.
(2) Tescil ücreti her yıl yönetim kurulunca belirlenir.
Kulüplerin devri ve şirketleşme
MADDE 37 – (1) Federasyonun görev alanı içerisinde yer alan spor branşlarında faaliyet gösteren spor kulüpleri, şubelerini kanunlarla belirtilen şekil ve esaslara göre kuracakları veya kurulmuş olan şirketlere devredebilirler. Kulüplerin şirketleşmesi halinde tescilli bulundukları yerden başka bir yere nakilleri yapılamaz.
(2) Devirlerde spor dalının yayılması, güçlenmesi ve yararları ön planda tutulur. Bu konuda Ana Statüde belirlenen esaslara ve yönetim kurulunca konulacak kurallara uyulması zorunludur.
Alt düzenleyici işlemler
MADDE 38 – (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır.
(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri, Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.
Yürürlükten kaldırılan ana statü
MADDE 39 – (1) 31/10/2006 tarihli ve 26332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı yürütür.

Lisansla ilgili işlemler esnasında istenecek sağlık izin belgesi TALİMATI VE FORMU İÇİN TIKLAYINIZ:

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı İçin Tıklayınız…

Türkiye Badminton Federasyonu Milli Takımlar ve Milli Takım Kampları Görev ve Sorumlulukları Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Hakem ve Gözlemci Talimatı için tıklayınız…

2023 Türkiye Badminton Şampiyonası Talimatı için tıklayınız…

Sponsorumuz

Doping İle Mücadele